Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ιστοσελίδας http://nutrischool.gr 

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα http://nutrischool.gr. H προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι πολύ σημαντική για εμάς και λαμβάνουμε μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν μας επισκέπτεσθε. Η παρούσα πολιτική παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα και πως χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της παρούσας πολιτικής, καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο ενοικίασης, πώλησης, δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας http://nutrischool.gr συμφωνείτε με τους όρους της πλέον πρόσφατης ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Παρακαλούμε μελετήστε επίσης τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ της ιστοσελίδας, προκειμένου να κατανοήσετε τους γενικούς κανόνες για τη χρήση της. Με την επιφύλαξη ειδικής πρόβλεψης σε άλλες δηλώσεις, πολιτικές, όρους χρήσης ή επικοινωνίες στην ιστοσελίδα, η παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (που συμπεριλαμβάνει και πολιτική για τα cookies) και οι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Oμάδας Nutrischool και των επισκεπτών της ιστοσελίδας της σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Το http://nutrischool.gr συλλέγει και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα εντός της Ε.Ε. και θα μπορεί να αποδεικνύει συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ε.Ε. όπως επίσης και με τις αρχές μας που ορίζονται εδώ. Η παρούσα πολιτική αντιπροσωπεύει την ολόκληρη πολιτική εφαρμοστέα στις δραστηριότητες της Ομάδας Nurtrischool. Η δήλωση εξηγεί το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε από τους επισκέπτες και πως χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. 

Η Ομάδα Nutrischool βρίσκεται σε συμφωνία με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (ΓΚΠΔ ή GDPR), ο οποίος είναι μία άμεσα δεσμευτική νομοθετική πράξη. Ο Κανονισμός δημιουργεί κάποια νέα δικαιώματα για τα άτομα και ενισχύει μερικά από τα δικαιώματα που υπήρχαν υπό την οδηγία 95/46/EΚ, η οποία καταργείται από τις 25 Μαΐου του 2018. Η παρούσα πολιτική έγινε συμμορφούμενη με τον ΓΚΠΔ και με τις όποιες εθνικές εφαρμογές αυτού. 

Η πολιτική απορρήτου βρίσκεται υπό την ευθύνη της Ομάδας Nutrischool η οποία έχει τη συνολική ευθύνη της βεβαίωσης συμμόρφωσης. Η Ομάδα Nutrischool είναι ο υπεύθυνος της προστασίας δεδομένων και θα καθορίσει τους σκοπούς και τα μέσα της συλλογής προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται και συγκεντρώνονται. 

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να ταυτοποιηθεί (το “υποκείμενο των δεδομένων”). Προσωπικά δεδομένα συμπεριλαμβάνουν όλα τα είδη των πληροφοριών που είναι άμεσα ή έμμεσα (αυτό σημαίνει χρησιμοποιημένα σε σύζευξη με άλλα δεδομένα) αποδοτέα στο υποκείμενο των δεδομένων, τέτοια όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις, διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικούς αριθμούς κ.τ.λ. 

Αρχές

Η πολιτική προστασίας δεδομένων του http://nutrischool.gr της Ομάδας Nutrischool βασίζεται στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο
 • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν θα επεξεργάζονται με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με εκείνους τους σκοπούς
 • Η συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά επεξεργάζονται
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να είναι ακριβή και όπου είναι απαραίτητο, επικαιροποιημένα
 • Κάθε λογικό βήμα θα πρέπει να γίνεται για να βεβαιώσει ότι προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά επεξεργάζονται, διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο για σκοπούς για τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται
 • Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που βεβαιώνει κατάλληλη ασφάλεια
 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιράζονται με τρίτα μέρη εκτός από την περίπτωση που αυτό γίνει κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης των υποκειμένων, είτε επειδή είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία 

Δικαιώματα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων 

Ενημερώνουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ότι έχουν δικαίωμα:

 • πρόσβασης στα δεδομένα τους
 • διόρθωσης των δεδομένων τους σε περίπτωση ανακρίβειας
 • διαγραφής των δεδομένων τους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
 • περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων τους
 • εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους
 • διαβίβασης των δεδομένων τους σε άλλη εταιρεία
 • καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων τους. 

Συλλογή προσωπικών δεδομένων - Σκοπός

Η πλειοψηφία των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας παρέχεται χωρίς τη συλλογή πληροφοριών που ταυτοποιούν τους επισκέπτες μας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τις ανάγκες προσωπικής επικοινωνίας με τους επισκέπτες μας, ή τις ανάγκες απάντησης στις ερωτήσεις τους προκειμένου να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τυχόν αιτήματά τους, ή για να είναι δυνατό στην Ομάδα Nutrischool να λειτουργήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες της. Τα δεδομένα αυτά περιέχουν όνομα, διεύθυνση, email και αριθμό τηλεφώνου. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις που οι επισκέπτες συναινέσουν σε επικοινωνία για να πληροφορήσουμε δωρεάν σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Όταν ο επισκέπτης αιτείται για μια θέση εργασίας υποβάλλοντας το βιογραφικό του σημείωμα, θα συγκεντρώνουμε τα παρακάτω προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, email, τόπο κατοικίας, διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ειδικότητα, εμπειρία και ύπαρξη άδειας οδήγησης. Επίσης θα συγκεντρώνουμε αυτούσιο το βιογραφικό του σημείωμα. Για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας ο επισκέπτης θα συναινεί ρητά στην τήρηση των άνω στοιχείων του.

Περαιτέρω συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς τέτοιους όπως στατιστικές, διοίκηση και επικοινωνία, πληροφορική και διαχείριση ασφαλείας, φυσική ασφάλεια, πιστοποίηση και συστήματα πιστοποίησης, συστήματα υποστήριξης, συνεργασία εσωτερικών προγραμμάτων και οργανωτικές ομάδες και δραστηριότητες, εξατομικευμένη επικοινωνία και εξυπηρέτηση και διεύρυνση δυνατοτήτων ενημέρωσης, πληροφόρησης επισκεπτών και εμπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας. Τέλος συλλέγουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τους επισκέπτες για να μάθουμε περισσότερα για τις περιοχές της ιστοσελίδας που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες, ή να μάθουμε ποιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας.

Θα επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο στην έκταση που απαιτείται για τον άνω καθορισμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό ή έναν απαιτούμενο σκοπό από τον νόμο σε περιοχές όπου λειτουργούμε.

Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα για τον σκοπό που αυτά συλλέγονται και θα κρατήσουμε τα δεδομένα μόνο για τόσο όσο αυτό είναι απαραίτητο για αυτό τον σκοπό. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες του επισκέπτη για όσο χρειάζεται για την παροχή υπηρεσιών, σε συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις μας ή με οποιονδήποτε από τους σκοπούς που απαριθμούνται παραπάνω. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αυστηρά περιορισμένη στους συνεργάτες της Ομάδας Nutrischool και στα ελεγχόμενα υποκαταστήματά της. 

Μοίρασμα των προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιράζονται με τρίτα μέρη, εκτός υπό περιστάσεις όπου τέτοιο μοίρασμα είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών μας, ή απαιτείται εκ του νόμου. Περιστασιακά υπογράφουμε με άλλες εταιρείες και εταιρικούς συνεργάτες να δουλεύουν για λογαριασμό μας, τέτοιους όπως εξωτερικούς δικηγόρους να χειριστούν μία αίτηση ή με τεχνολογικές εταιρείες για διαχείριση και διανομή συστημάτων και τεχνολογίες να ενισχύουν τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες και θα μοιραστούμε απαραίτητες πληροφορίες σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θα ανακοινώσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη για τον σκοπό του να επιτρέψουμε σε αυτούς να εμπορευτούν τα δικά τους προϊόντα και υπηρεσίες στους επισκέπτες μας. Οι επισκέπτες που δεν επιθυμούν να μοιραστούμε πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσουν με το info[at]nutrischool.gr. 

Σε ορισμένες συνθήκες, μπορεί να ζητηθεί στην Ομάδα Nutrischool να ανακοινώσει προσωπικές πληροφορίες προς απάντηση σε νόμιμα αιτήματα από επόπτες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ. Μπορεί επίσης και να ανακοινώσουμε προσωπικές πληροφορίες αν απαιτείται από τον νόμο, όπως και να συμμορφωθούμε με μία κλήση ή άλλες νομικές διαδικασίες, όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η ανακοίνωση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, να προστατεύσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών μας ή την ασφάλεια άλλων, να διερευνήσουμε απάτη, ή να απαντήσουμε σε ένα κυβερνητικό αίτημα.

Ασφάλεια συλλογής/επεξεργασίας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με ασφάλεια, εφαρμόζουμε και διατηρούμε σωστά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε προσωπικά δεδομένα ενάντια σε συμπτωματική ή μη νόμιμη καταστροφή ή τυχαία απώλεια, μεταβολή, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπλέκει τη μεταφορά των δεδομένων μέσω ενός δικτύου και ενάντια σε όλες τις άλλες μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας. Ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να απευθυνθούν στο info[at]nutrischool.gr.

Πρόσβαση προς και διόρθωση ή σβήσιμο των προσωπικών δεδομένων

Οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση ή να απαιτήσουν σβήσιμο ή περιορισμό της επεξεργασίας οποιασδήποτε πληροφορίας εμείς έχουμε συλλέξει, οποτεδήποτε. Για να βοηθηθούμε στο να κρατήσουμε τα προσωπικά δεδομένα επικαιροποιημένα, συμβουλεύουμε τους επισκέπτες να μας πληροφορούν για οποιεσδήποτε αλλαγές ή αποκλίσεις. Για να εξετάσετε και/ή να επιμεληθείτε προσωπικά δεδομένα, ή να λάβετε πληροφόρηση για πόσο χρονικό διάστημα η Ομάδα Nutrischool προτίθεται να διατηρήσει προσωπικά δεδομένα ή για άλλες ερωτήσεις σχετικές με την πρόσβαση των προσωπικών δεδομένων, ή αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα, ώστε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το εάν διατηρούμε ή επεξεργαζόμαστε εκ μέρους τρίτων οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το info[at]nutrischool.gr.

Cookies

Η Ομάδα Nutrischool διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει ΜΗ προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών (τύπος φυλλομετρητή [browser], είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου, ημερομηνία και ώρα πλοήγησης στην ιστοσελίδα κλπ) ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Μας επιτρέπουν να εξυπηρετούμε καλύτερα και πιο αποδοτικά τους επισκέπτες κι για να είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε και βελτιώσουμε περαιτέρω την ιστοσελίδα μας. Τα συγκεκριμένα cookies δεν συλλέγουν κανενός είδους προσωπική πληροφορία για τους επισκέπτες μας. 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies ή επιθυμείτε να ειδοποιείστε όταν τοποθετείται ένα cookie μπορείτε να ρυθμίσετε κατάλληλα τον browser σας, εάν υπάρχουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις. Εάν επιλέξετε να αρνηθείτε την τοποθέτηση cookies, έχετε υπόψιν σας ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις διαδραστικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή δεν θα μπορέσετε να κατεβάσετε συγκεκριμένο υλικό ή/και να λάβετε μέρος σε συγκεκριμένες συναλλαγές της.

Ευθύνη

Η Ομάδα Nutrischool είναι υπεύθυνη για και θέλει να μπορεί σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή να αποδείξει συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ όπως επίσης και με τις αρχές μας που ορίζονται εδώ. Η Ομάδα Nutrischool θα διατηρήσει αρχεία των επεξεργασμένων δραστηριοτήτων υπό την ευθύνη της που περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον ΓΚΠΔ, όπου είναι εφαρμοστέα και θα καταστήσει τα αρχεία διαθέσιμα στους επόπτες κατόπιν απαίτησης.

Οποιοδήποτε ερώτημα αναφορικά με αυτή την πολιτική μπορεί να απευθυνθεί στο info[at]nutrischool.gr. 

Η παρούσα ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της ιστοσελίδας για τους όρους προστασίας των και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. 

Παράπονα

Οι επισκέπτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία αναφορικά με τη συλλογή από μέρους μας των προσωπικών δεδομένων. Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα θα αντιμετωπίζονται εγκαίρως σε συμφωνία με εσωτερικές διαδικασίες.

Στο απίθανο γεγονός που οι επισκέπτες έχουν υποφέρει βλάβη λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους υπό την πολιτική προστασίας δεδομένων και η Ομάδα Nutrischool δεν έχει αντιμετωπίσει την καταγγελία με έναν επαρκή τρόπο, οι επισκέπτες μπορούν να παραπονεθούν επισήμως στην αρμόδια Αρχή.

Παράπονα μπορούν να υποβληθούν στο info[at]nutrischool.gr. 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η Ομάδα Nutrischool διατηρεί το δικαίωμα να κάνει προσθήκες, διαγραφές ή τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική, οποιαδήποτε στιγμή π.χ. λόγω των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας ή αλλαγών στην εταιρική δομή της Ομάδας Nutrischool, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Στο κάτω μέρος της παρούσας πολιτικής βρίσκεται η ημερομηνία κατά την οποία ενημερώθηκε για τελευταία φορά. Εάν η Ομάδα Nutrischool αλλάξει ουσιωδώς τις πρακτικές της αναφορικά με τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα της, τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών θα συνεχίσουν να διέπονται από την πολιτική κάτω από την οποία συλλέχθηκαν, εκτός εάν οι επισκέπτες ειδοποιήθηκαν και δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις για την αλλαγή. Προτρέπουμε όλους τους επισκέπτες μας να ελέγχουν περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες πάνω στην πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018

Ας γνωριστούμε

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.

 

Email: info@nutrischool.gr

Τηλ: 210 98 39 350
Τηλ: 210 65 18 878

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
H Ομάδα
Χαρά Βλάση
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος ΜSc Ανθρώπινη Διατροφή & Μεταβολικά Νοσήματα
Περισσότερα

Η Χαρά Βλάση είναι Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος και μητέρα 3 παιδιών. Αποφοίτησε το 2001 από το τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και το 2002 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Aberdeen, της Σκοτίας, στη διατροφική υποστήριξη των μεταβολικών νοσημάτων. Ασχολήθηκε με την εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος στην επίδραση της παχυσαρκίας και του άσθματος, σε συνεργασία με το Παιδιατρικό τμήμα της Πανεπιστημιακής Κλινικής του Aberdeen και τη φαρμακευτική εταιρεία GlaxoSmithhKleine.

Από το 2004 διατηρεί προσωπικό γραφείο στο Χολαργό, όπου ασχολείται με ποικιλία κλινικών και μη περιστατικών. Παράλληλα, εργάστηκε εθελοντικά στα Δημοτικά Πολυιατρεία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Το 2013 ξεκίνησε εξωτερική συνεργασία με το Χωρέμειο Ίδρυμα για τη διατροφική υποστήριξη παιδιών με μεταβολικά νοσήματα, ενω από το 2015 υλοποιεί, το εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας, πρόγραμμα διατροφικής αγωγής για παιδιά δημοτικού "ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ 5 ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ".

Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων -Διατροφολόγων και ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Ειδικών Ελέγχου Βάρους. Αρθρογραφεί συστηματικά στον τοπικό τύπο, σε περιοδικά γενικού και ιατρικού ενδιαφέροντος και σε αντίστοιχες ιστοσελίδες. 

Μαρίνα Μουγκρίδου
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος MSc Health Psychology
Περισσότερα

Η Μαρίνα Μουγκρίδου γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης και μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε στο τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Είναι κάτοχος Master of Science στην Ψυχολογία της Υγείας από το Πανεπιστήμιο Central Lancashire της Μεγάλης Βρετανίας.

Έχει συνεργαστεί με το Γ.Ν. Αθηνών Γ. Γεννηματάς, το Νοσοκομείο παίδων Αγία Σοφία, την Αθηναϊκή Κλινική και το Athens Colorectal Group καθώς και με αλυσίδα γυμναστηρίων της Αθήνας. Έχει ασχοληθεί επισταμένα με την παιδική παχυσαρκία και το οξειδωτικό στρες. Το 2012 εκπόνησε έρευνα πάνω στα κοινωνικά αίτια που προσδιορίζουν τις διατροφικές επιλογές των εφήβων.

Είναι μέλος του European Health Psychology Society και του Πανελλήνιου Διαιτολογικού Συλλόγου. Έχει λάβει μέρος ως ομιλήτρια σε επιστημονικά συνέδρια αλλά και σε ενημερωτικές δράσεις για το κοινό σε θέματα διατροφής. Παράλληλα συντονίζει προγράμματα διατροφικής αγωγής για παιδιά σε δήμους και σχολεία. Αρθρογραφεί συστηματικά σε περιοδικά γενικού και ιατρικού ενδιαφέροντος.

Διατηρεί προσωπικό διαιτολογικό γραφείο στη Βούλα από το 2001, όπου παρέχει εξατομικευμένες διατροφικές συστάσεις σε παιδιά και ενήλικες με προβλήματα διαχείρισης βάρους, διατροφικές διαταραχές, μεταβολικά νοσήματα και παθήσεις που χρήζουν διατροφικής παρακολούθησης.

 

Τι σας απασχολεί με την διατροφή του παιδιού σας; Στείλτε μας την απορία σας!
Επιστροφή στην κορυφή